Sunday Readings

XXI DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO Dia 21 gi Agosto 2016

bible

Download the readings for the 21st Sunday in Ordinary Time, in both English and Chamorro, here: 2016 Aug 21 21stSunOT

XX DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO DIA 14 GI AGUSTO 2016

bible

Download and view the readings for the 20th Sunday in Ordinary Time, in both English and Chamorro, here: 2016 Aug 14 20thSunOT

XIX DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO Dia 07 gi Agosto 2016

bible

Click the link below to view and download the Mass readings for the 19th Sunday in Ordinary time (July 31, 2016) in Chamorro and in English. 2016 Aug 07 19thSunOT

XVIII DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO Dia 31 gi Julio 2016

bible

Click the link below to view and download the Mass readings for the 18th Sunday in Ordinary time (July 31, 2016) in Chamorro and in English. 2016 Jul 31 18thSunOT

XVII DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO Dia 24 gi Julio 2016

bible

Click the link below to view and download the readings for the 17 Sunday in Ordinary time, July 24, 2016. 2016 Jul 24 17thSunOT

XVI DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO Dia 17 gi Julio 2016

bible

Click the link below to view and download the readings for the 16th Sunday in Ordinary time, July 17, 2016: 2016 Jul 17 16thSunOT

XII DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO Dia 19 gi Junio 2016

bible

Click the link below to view and download the Lectionary readings for Sunday, June 19, 2016: 2016 Jun 19 12thSunOT

XI DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO Dia 12 gi Junio 2016

bible

Click the link below to view and download the Lectionary Readings for Sunday, June 12, 2016: 2016 Jun 12 11thSunOT

X DAMEÑGGO GI OTDINARIO NA TIEMPO DIA 05 GI JUNIO 2016

bible

Click here to view and download the readings for the 10th Sunday in Ordinary time (June 5, 2016) in Chamorro and in English.

DAMEÑGGO DESPUES DI PENTEKOSTES, SANTISIMA TRINIDAD, Dia 22 gi Mayu 2016

bible

FINE’NA NA TINAITAI Prv 8:22-31 Un tinaitai ginen i lepblon Sinañgan siha   Taiguini ilek-ña i Tinemtom Yu’us: “I Saina fumañagu yo’, i primirisa gi minalago’-ña, i fumo’nanaigue i famagu’on-ña desde i antigu na tiempo; desde i antigu machuda’ñaihon yo’…